<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Puiduettevõtte tegevus on üsna spetsiifiline ja tihti kasutatakse erinevates töölõikudes erinevaid tarkvarasid, mis teeb ülevaate saamise ja analüütika raskemini kättesaadavaks.

Pikaajalises kogemuse ja koostööst tekkinud teadmiste abil on Columbus nende murede lahendamiseks välja töötanud spetsiaalselt puiduettevõtetele suunatud väärtuslahenduse COLTimber, mis on eelkõige mõeldud laiendama Microsoft Dynamics 365 Business Centrali funktsionaalsust, kuid on ühtlasi integreeritav ka teiste tarkvaradega.

COLTimber puidulahendus on selge ja lihtsasti kasutatav ning katab ära kogu puiduväärindusettevõtte tarneahela – alustades palgi haldusest ja saematerjali tootmisest ning töötlemisest, kuni ostu ja müügi, pakkide halduse ja saematerjali sisemise ja välise logistikani välja.

COLTimber muudab palgihalduse, tootmise, müügi, sisseostu ja logistika protsessid efektiivsemaks ja aitab töötajate töö muuta tulemuslikumaks. COLTimberi kasuks räägib ka see, et lahendust arendatakse pidevalt, lisaks on võimalik sinna juurde integreerida igale ettevõttele vajalikke funktsionaalsuseid.

Lahendus sobib erineva profiiliga puiduettevõtetele nagu saeveskid, saematerjalid väärindajad, hulgi- ja jaemüüjad ning puitmajade tootjad.

Kuid vaatame nüüd üle, millised on need puiduettevõtja 11 muret, mida saab lahendada Microsoft Business Centrali puidulahenduse COLTimber abil.

1. Materjalidel ja toodetel on erinevad mõõtühikud 

Puidutööstuses on materjalide ja toodete osas kasutusel mitmesugused erinevad mõõtühikud, mis on seotud puidu kaalu, pikkuse, tugevuse ja muude parameetritega. COLTimber puidulahendus katab ära kogu palkide käitlemise ja saematerjali ostu-müügiga seotud tööprotsessi.

Palkide liikumist on võimalik jälgida erinevates mõõtühikutes nagu m3, jooksev meeter, tükk. Saematerjali koguseid saab arvestada ettevõttele vajalikes ühikutes nagu jm, m3 act, m3 nom. Lisaks on võimalik kaupa jälgida erinevate parameetrite lõikes nagu ristlõiked, pikkused, kvaliteet, tugevus, sertifikaadid jne.

Tänu sellele on võimalik COLTimberi abiga teha juhtimisotsuseid kiiremini ja lihtsamalt ning omada pidevat ja täpset ülevaadet oma ettevõtte varudest ja tootmisest. Samuti saab COLTimberi lahenduse abil mugavalt genereerida saatelehti, veoselehti, ostu- ja müügidokumente ning erinevaid aruandeid otse palkide mõõtmisliini või saeliini andmetest.

2. Puidupakkide haldus on töömahukas

Klassikalised majandustarkvarad ei arvesta puidutööstuse eripäraga, mis puudutab puidupakkide käitlemist. COLTimber võimaldab kirjeldada puidupakke ja nende sisu ning kasutada pakke ostu-, müügi- ja logistika protsessides.  

Lahendus aitab mitmesuguseid puidupakkidega seotud tegevusi muuta lihtsamaks: 

  • omada ülevaadet puidupakkide laoseisust ja nende sisust 
  • luua uusi pakke juba olemasolevate pakkide alusel
  • liigutada puidupakke asukohtade vahel või sama asukoha piires teistele koordinaatidele 
  • arvutada puidupaki neto- ja brutokaalu paki sisu alusel
  • võtta pakke arvele või kanda maha täielikult või osaliselt nii lao- kui tootmisprotsessis 
  • lisada puidupakid müügidokumentidele ja luua pakke ostudokumendi ridade info põhjal. 

COLTimber lahendusega on võimalik kirjeldada ja käsitleda ka erinevas pikkuses materjalidega pakke ehk siilipakke. Tänu sellele muutub pakkide haldus kiiremaks ning ülevaade laoseisust ja andmed täpsemaks.

3. Tootmise planeerimine on keerukas, sest planeerijal ei ole täit ülevaadet toorme saadavusest hetkel ja kaugemas tulevikus

Kui puiduettevõtte erinevates töölõikudes on kasutusel erinev tarkvara, siis muutub tootmise planeerimine keerukaks, sest puudub reaalajas ülevaade sellest, kui palju on materjali, millal seda on võimalik müüa ja milline on laoseis. COLTimber puidulahendusele saab külge panna PowerBI ehk ärianalüütika, mille abil on hetkega võimalik kätte saada ülevaade toorme saadavusest.

PowerBI võimaldab ajateljel vaadata, millisel hetkel täpsemalt materjali puudujääk tekib. See annab planeerijale võimaluse koostada optimaalne tootmisplaan, mis võtaks arvesse kõiki lõpp- ning alamtooteid ja ajahorisonte. Aruande vaadet saab seadistada vastavalt oma soovidele, näiteks vaadata materjalide saadavust kaubagruppide või konkreetse toote artikli lõikes. PowerBI lisafunktsionaalsus sisaldab kolme peamist aruannet, mis katavad ära esmase puiduettevõtjale vajaliku ärianalüütika. Lähtuvalt ettevõtte vajadustest saab aruandeid muuta ja lisada.

4. Vajadus teha kiireid ja operatiivseid otsuseid tootmise järjekorra osas

COLTimberiga on puiduettevõtte tootmisjuhil võimalik igal ajahetkel omada ülevaadet tootmise igas etapis toimuvast ja määrata tootmistellimustele tootmise järjekord. COLTimberis on kaetud kõik puidu tootmise ja töötlemisega seotud protsessid alates planeerimisest kuni töö tagasisideni, mis tagab läbipaistva ja optimaalse materjalide ja ressursside kasutuse kogu protsessi ulatuses.

COLTimber on liidestatav tootmismasinatega ja võimalik on genereerida erinevaid töökohapõhiseid vaateid nagu laadurmasina vaade, tootmistöötaja vaade jne. Tänu täpsele ülevaatele on võimalik tootmist paremini planeerida ja optimeerida, koondades sarnased tootmistellimused, mida on mõistlik koos toota.

5. Puidutöötlemise käigus tekib kõrvaltooteid, mida ei ole alati võimalik ette näha ja planeerida

Paljude puitu töötlevate tootmisettevõtete tavapraktikas on kirjeldatud lõpptooted ja materjalid, millest need koosnevad ja kõrvalekalded sellest on tootmise käigus minimaalsed. Puidu töötlemisel tekib aga tihtilugu mitmesuguseid erinevaid kõrvalprodukte, mida ei ole alati võimalik ette näha ja planeerida.

COLTimber lahendus võimaldab tootmise käigus maha kanda materjalid, mida ei ole ette kirjeldatud tootmiskoosluses, ning võtta laos arvele tooted, mis sellises protsessis kõrvalsaadustena tekivad. 

6. Puudub lahendus operaatoritelt kiire tagasiside saamiseks 

Igas vähegi suuremas tootmisettevõttes on oluline, et töötaja saaks anda kiiret tagasisidet tootmisjuhile ja et tootmisjuht omaks pidevat ülevaadet tootmise hetkeolukorrast, sh töökeskkonnas ja tootmisliinidel toimuvast.

COLTimberis on selleks loodud spetsiaalne töötajapõhine töökohalahendus, mille abil saab töötaja anda tagasisidet kasutatud materjali ja toodangu osas. Veelgi täpsemaks tööaja arvestuseks ja tootmise tagasisidestamiseks on võimalik siia juurde liidestada Columbuse loodud tootmise tagasiside lahendus ColMES.

Selle abil näeb töötaja talle määratud tööülesandeid ja saab anda tagasisidet tööaja ning kasutatud materjalide kohta. ColMESi kaudu on võimalik ka jälgida töötajate tööle saabumist ja lahkumist ja lisaks registreerida kõik kaudsed tegevused nagu inventuurid, koosolekud, katkestused ja pausid. Samuti on selle abil lihtne jälgida materjali kulu, lõpptoote koguseid ja praake.

7. Siselogistilised probleemid seoses suuremahuliste kaupade ja erinevate asukohtadega tootmisalal 

COLTimber sisaldab pakkide halduse funktsionaalsust, mis tähendab, et pakid saab igas tootmise etapis kirjeldada ja tähistada etikettidega, millel on peal vajalik info ja ribakood paki lihtsamaks tuvastamiseks. Selline lahendus lihtsustab märkimisväärselt puiduettevõtte sisemise logistika haldamist ning võimaldab tõstukijuhtidel lihtsamini pakke asukohtade vahel liigutada ja vajadusel ka pakke maha kanda või arvele võtta.

Lisaks on COLTimber lahenduse abil võimalik korraldada tõstukijuhtide tööd ja tõsta seeläbi töö tulemuslikkust. Ülesannete delegeerimine COLTimberi puidulahendusega aitab omada täpset ülevaadet toormaterjali ja toodangu asukohast reaalajas. Seda funktsionaalsust toetavad liidestused spetsiaaltarkvaradega nagu näiteks VTMF, mis on mõeldud kasutamiseks tõstukijuhi töökohal. 

8. Tootmise ja logistika korralduse integreerimine

Kui logistika ja tootmine viia ühtsesse süsteemi, siis on võimalik logistikat ja tootmist korraldada operatiivsemalt. COLTimberi abil on pidevalt olemas ülevaade valminud toodangust ja varudest, nii on logistikul võimalik koostada veokorraldusi tootmisest lähtuvalt. Lahenduse abil saab koostada veoselehti ja neid andmeid importida või eksportida. Olemas on liidestus EVR keskkonnaga. 

COLTimber katab kogu laadimisprotsessi nii väljastatava kauba peale laadimiseks kui saabuva materjali maha laadimiseks. Veokorraldustele saab täpselt märkida, mis pakid, mis ajahetkel ja missugusele autole lähevad. Logistiku jaoks on veokorralduse ettevalmistamine ja koostamine lihtne, sest tänu ühtsele süsteemile tuuakse veokorraldusele ainult eelnevates protsessides ostu- või müügidokumentidega seotud pakid. 

Samamoodi on laadimisprotsess selge ja arusaadav töötaja jaoks, sest piisab vaid paki numbri skaneerimisest. Süsteem kontrollib iga paki laadimisel, kas tegu on just selle veokorralduse jaoks ette nähtud pakiga. Samuti hoiab lahendus silma peal, et etteantud laadimiskogust ei ületataks. 

9. Suhtlus majandustarkvara ning tootmisliinide ja -seadmete vahel

Kui majandustarkvara ning tootmisliinid ja -seadmed omavahel ei suhtle, siis tuleb töötajatel rohkem käsitsi andmeid raporteerida, mis suurendab võimalike vigade hulka ja toob kaasa viivitusi. COLTimber on liidestatud GlobalReaderiga. See on tarkvara, mis kogub tootmisandmeid reaalajas ja annab igal soovitud hetkel ülevaate, näiteks kui tegelik tootlikkus peaks hakkama tootmisplaanist maha jääma.

Liidestus Global Readeri ja Business Centrali vahel võimaldab seadmetele edastada infot otse tootmistellimustest ja vastupidi, lugeda informatsiooni tootmistellimuse jaoks tootmisseadmetelt. Samuti edastab süsteem koheselt teavituse, kui näiteks masinate töö seiskub või tekib katkestusi. 

10. Majandustarkvara liidestamine teiste tootmist toetavate süsteemidega

Väga tihti on erinevate majandus- ja tootmistarkvarade omavaheline liidestus kulukas ja seetõttu pole neid ettevõttes ette võetud. COLTimber puidulahendus on loodud spetsiaalselt puiduettevõtjatele ning mõeldud töötama koos Business Centraliga, mis on paindlik ja mugav ning võimaldab API liidestust. API kaudu on kõik andmed kiirelt kättesaadavad ning neid on võimalik nii lugeda kui ka kirjutada.

Näiteks on olemas COLTimberit toetavad spetsiaaltarkvarad tõstukite töö korraldamiseks, mida saab liidestada Business Centraliga ja mis töötavad koos COLTimber lahendusega. 

11. Kasutusel olev majandustarkvara on spetsiifiline ja selle laiendamisvõimalused on piiratud

Columbuse loodud COLTimber puidulahendus baseerub rahvusvahelisel majandustarkvaral Microsoft Dynamics 365 Business Central. Business Central võimaldab kõik ettevõtte äriprotsessid koondada ühte süsteemi ja annab ettevõtetele võimaluse automatiseerida oma protsesse täiesti uuel tasemel. Lai funktsionaalsus on loodud äriprotsesside optimeerimiseks ja tootlikkuse suurendamiseks ja tagab kasutajale värske ja kaasaegse kasutajakogemuse igas valdkonnas.

Lisaks on Business Centralile võimalik juurde lisada veel palju erinevaid lahendusi ja äppe, mida arendatakse üle terve maailma. Sõltuvalt ettevõtte vajadustest suudavad need tarkvara võimekust veelgi kasvatada. Suur pluss on ka see, et kuutasuliste äppide allalaadimine on lihtne ja ei nõua lisaarendusi. Näiteks on Netronic loonud visuaalse planeerimise tarkvara, mis laiendab Business Centrali planeerimise funktsionaalsust visuaalse Gantti graafikuga.

Soovid rohkem teada ColTmberi kohta?

Oleme Columbuses puiduettevõtjatega koostööd teinud juba enam kui 20 aastat. Oleme hea meelega valmis lähemalt selgitama, kuidas COLTimber Sinu ettevõtte igapäevast tööd puidu tootmisel või töötlemisel saab mugavamaks muuta.

Kui soovid teada saada, kuidas Sinu puiduettevõte saaks Business Centrali lahendusest koos COLTimberiga kasu, võta meiega julgelt ühendust! 

Võta ühendust

TEEMAD

Blogi

Puidukoda OÜ on 1997. aastal loodud ettevõte, mis tegeleb kõrge lisandväärtusega okaspuust höövelmaterjali tootmise ja turustamisega. Ettevõtte tootmine asub Viljandimaal Karksis ja lisaks on neil kontor Tartus. Puidukoda annab tööd enam kui 125 töötajale. Ettevõte kuulub Prantsuse puiduettevõtete gruppi Rose Group ja Puidukoja tooteid turustatakse enam kui 35 riigis. Viimased aasta aega on Puidukoda kasutanud majandustarkvara Microsoft Dynamics 365 Business Central. Lisaks Business Centralile võeti kasutusele COLTimber – Columbuse poolt välja töötatud puidulahendus, mis pakub puiduettevõtjatele vajalikku funktsionaalsust, alates palgi vastuvõtust ja mõõtmisest läbi saagimise, kuivatamise, sorteerimise ning järeltöötluse kuni müügi ja väljastuseni.
Alates 2021. aasta lõpust on GlobalReader Connector Microsoft Business Centralile kõigile kättesaadav Microsoft AppSources. GlobalReader pakub tarka pilvepõhist ja reaalajas toimivat tootmistarkvara. Kasutades reaalajas kogutud andmeid, aitab GlobalReaderi tarkvara tootmisettevõtetel vähendada masinate seisakuid (kuni 30% esimese kolme kuuga) ning võita seeläbi aega ning raha. GlobalReader Connector võimaldab liigutada tootmisteavet märkamatult ühest tarkvarast teise - automaatselt ja mis põhiline - reaalajas. GlobalReaderi ökosüsteem kaasab tootmisse kogu meeskonna ja on hõlpsasti kasutatav mistahes asukohas ja ükskõik millisest nutiseadmest.
Tööstusettevõtte juhtimises osaleva võtmeisikuna tead unepealt, et lisaks osavatele töötajatele ja tarkadele seadmetele, on võtmeteguriteks tark planeerimine. Nagu tootmise puhul ikka, omavad võtmetähtsusega rolli ka kõik sinu ettevõtte tarneahela lülid, sisseostust logistikani. Olete puitmaterjali väärindamises suurepärased, kuid mõned protsessid ettevõttes tekitavad aeg-ajalt peavalu, on tüütud, kipuvad korduma ning võtavad liigselt aega? Muutunud olud ja ressursside kallinemine on piisav põhjus leidmaks uusi lahendusi.
Mööblitootjad on selgelt eristuv kogukond Eesti tootmismaastikul. Nad panustavad oluliselt tööhõivesse ja näitavad eeskujulikku ekspordivõimekust, kuid selle juures on neil kõigil oma väljakutsed. Huvitavad kombel on need väljakutsed üsna tugevate sarnasustega. Millised need väljakutsed on ja kuidas neid lahendada kirjutab digitaliseerimisekspert Marko Seier.  
Hiljuti osalesin põnevas vestlusringis, kus üks tootmisettevõtte juht rääkis, kuidas nende ettevõttes arendatakse paberivaba ladu. Teise ettevõtja sõnul on tema firma eesmärk hoopis saavutada tootmine, kus ladu üldse ei olegi, kirjutab Columbus Eesti digitaliseerimisekspert Indrek Sabul.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down