<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Palk365 ja Personal365 on Microsoft Dynamics 365 Business Central majandustarkvara baasil eelseadistatud palga- ja personaliarvestuse lahendus, mida saab peale ettevõtte ja töötajate andmete sisestamist kohe kasutama hakata ning mida toetab võimekas ärianalüütika.

Ettevõtte töötajate palgaarvestus on oluline osa igakuisest majandusarvestusest. Palga- ja personaliandmete kiire ja lihtne haldus võimaldab palga- ja personalitöötajal leida aega sisuliste teemadega tegelemiseks. Hea meel on pakkuda lahendust, mis võimaldab samas majandustarkvaras hallata nii personaliandmeid kui ka pidada palga-, kulu- ja finantsarvestust.

Tegemist on paindliku ja mitmekülgselt seadistuste abil kohandatava lahendusega, mis sobib nii väikeste, keskmiste kui ka suuremate organisatsioonide juhtimiseks, planeerimiseks, tasude arvestuseks ja personali halduseks.

Lahenduses sisalduv palga- ja personaliarvestus on osa terviklikust Microsoft Dynamics 365 Business Central majandustarkvarast, mis muuhulgas katab töötajaga seotud toimingud töösuhte algatamisest kuni lõpetamiseni, töötaja ja juhi iseteeninduse, Eesti seaduse kohasete puudumiste- ja tasuarvutused ning võimaldab lihtsalt konteerida arvutatud palgakulusid koos kulutunnustega pearaamatusse.

Vaata demovideot siit!

Demovideo annab ülevaate, kuidas palgalahendus töötab ja mis võimalusi ta kasutajatele pakub. Tutvu lahendusega lähemalt!
Vaatama!

Miks valida Microsoft Business Central Palk 365 ja Personal 365?

 • Võtmesõnaks on kõik ühes ehk tark ning organiseeritud palgaarvestus ja personalijuhtimine, tööaja planeerimine ja arvestus, ka kõige keerukamate tasumudelite haldamine;
 • Microsoft Business Central finantsmooduli kasutamisel on kogu palga- personali ja finantsarvestus samas tarkvaras;
 • Terviklikkus tagab kiiruse ja mugavuse ning toetab tarka juhtimist, kuna kõik andmed koonduvad ühte lahendusse;
 • Lahendus on veebipõhine ning töötab igal pool ja igas seadmes. Vastavalt ettevõtte muutuvatele vajadusele on võimalik seadistada ligipääse, õiguseid ja ametikoha või konkreetse kasutaja töölauavaadet;
 • Võimalik andmeid vahetada väliste programmide ja veebilahendustega sh. Excel, erinevad majandustarkvarad, tööajaarvestuse lahendused, infovahetus riigiga üle X-tee (TÖR ja haigekassa – vajalik turvaserveri olemasolu) jms;
 • Lahendus on paindlikult seadistatav, mis tähendab, et konkreetse ettevõtte vajadusi arvestades on võimalik teha lihtsalt soovitud muudatusi;
 • Tarkvarasse tehtav investeeringu on stabiilne ja planeeritav – tasuda tuleb ainult litsentside kuutasu või väljaostu korral ühekordne litsentsitasu koos iga-aastase tarkvarakindlustusega;
 • Muretu elu koos automaatsete pilvepõhiste tarkvarauuendustega – lahendus hoitakse seadusandlusega kooskõlas ning täiendatakse jooksvalt uute funktsionaalsustega – teil on kasutusel alati värskeim versioon lahendusest.

Funktsionaalsusest

Personal-Business-Central-business-software_Functionalities-1
Struktuur ja ametikohad
Struktuur ja ametikohad
 1. Kuni nelja tasemeline struktuuripuu

 2. Ametikoha seos struktuuriüksusega

 3. Ametikohtade kuupäevaline planeerimine

 4. Ametikoha seostamine ISCO koodidega, statistikatunnustega, Fontese tööperede ja tasemetega

 5. Üksuste ja/või ametikohtade seostamine finantsi kulutunnustega

Personal-Business-Central-business-software_Functionalities-2
Töötaja andmed
Töötaja andmed
1. Töötajaga seotud isikuandmete, pildi, kontaktide, lepingute, dokumentide, laste, seotud isikute, residentsuse, insaideriga seotud isikute, tervisekontrolli, kutsehaiguste, töökogemuse, hariduse, oskuste, hoiatuste, võlanõuete, sõidukite, puhkuseõiguse, kinnipidamiste, võlanõuete, tasude, maksukohustuse ja soodustuste, puhkuseõiguse jne haldus
2. Töötajate haldus üle tarkvaras olevate kõigi ettevõtete samast kohast
3. Töötaja andmete automaatne üle viimine tarkvaras olevast ühest ettevõttest teise
4. Töölepingute ja tasude ajaloo süsteemne säilitamine
5. Lepingu- või dokumendipõhjale töötaja info automaatne trükkimine
6. Ühe või mitme pangakonto lisamine töötajale, s.h eraldi lisatav III pensionisamba maksete pangakonto.
7. Võimalus määrata, et osa tasust (summa või protsent) kantaks teisele pangakontole
8. Pensionikindlustatuse automaatne päring
9. Seadusest tulenevate ja ettevõtte põhiste erinevate puhkuste haldus, s.h kuupäevaline vastavate puhkuste jäägi pärimisvõimalus
10. Seadusest tulenevate ja ettevõttes põhiste erinevate tasu liikide, maksude ja kinnipidamiste haldus
11. Lihtsalt, töötajaga seotud täiendava info hoidmiseks loodavad kuni 100 lisainfo väljad
12. Failide lisamine töötaja andmetesse
Personal-Business-Central-business-software_Functionalities-3
Puudumise, puhkused

Puudumise, puhkused
1. Eelseadistatud seadusest tulenevad puudumiste liigid
2. Paindlike reeglite loomine puhkuste sisestamisele (kattuvate puudumiste kontroll, puhkuse lubamine nii, et 5 tööpäevale lisataks 2 puhkepäeva jne)
3. Asendajate lisamine puudumistele
4. Puudumise sidumine lapse isikukoodiga
5. Igakuiselt saldeeritud puhkusereservi arvestus
6. Puhkuse ajakava loomine ja kinnituslehe väljatrükk
7. Puudumiste lisamine automaatselt puhkust ajakavast, Excelist import, käsitsi sisestamine
8. Haigekassast kohe nende avamisel töövõimetuslehtede info automaatne import
9. Puhkuse ajakava loomine ja kinnituslehe väljatrükk
10. Aegunud puhkuste aruanne ja mahakandmine

Personal-Business-Central-business-software_Functionalities-4
Puhkuste saldod
Puhkuste saldod
1. Paindlik seadusest tulenevate ja ka ettevõtte soodustuspuhkuste (staažipuhkus, talvepuhkus jne) liiki puhkuste saldode arvestuse seadistamine ja kõigi puhkuseliikide kuupäevaline saldo päring
Personal-Business-Central-business-software_Functionalities-5
Kalendriteavitused

Kalendriteavitused
1. E-postkasti saadetavad erinevad meeldetuletused ja teavitused (sünnipäev, katseaeg, puhkus, tervisekontroll, dokumendi aegumine jpt)
2. Võimalus luua erinevaid e-kirja malle
3. E-kirjade ja meeldetuletuste saatmise korduvusreeglite loomine

Personal-Business-Central-business-software_Functionalities-6
Tööajatabel

Tööajatabel
1. Erinevate tundide arvestuse paindlik seadistamine: kalendripõhised norm-, tava-, öö-, riigipühade tunnid, normtunnid arvestades töötaja puudumisi, summeeritud tööaeg jne)
2. Projektipõhine töötundide tasude arvutuse info otse tööajatabelis
3. Tööaja ja vastavate tasude seostamine finantsi kulutunnustega, s.h projektide tunnustega
4. Tööajaplaneeringu ja tegeliku tööaja arhiivid
5. Päeva- või kuupõhine ületundide arvestus
6. Töövahetuste määramine ja seostamine korduvate tööajamallidega
7. Sisestatud puudumist arvestamine ja kuvamine tööajatabelis
8.Puudumiste sisestamine tööajatabelist
9. Tööajakannete ja väravast sisenemise väljumise logikannete võrdlus
10. Tööajatabeli kinnitusringid
11. Tööajatabeli kannete alusel salvestamine palgaarvestuse alusena
12. Erinevad tööajatabelite väljatrükid

Personal-Business-Central-business-software_Functionalities-7
Palgaarvestus

Palgaarvestus
1. Eelseadistatud seaduse kohased tasude, hüvitiste, maksude, kinnipidamiste (s.h töötaja soovitud tulumaksuvaba maksimaalne summa, sotsiaalmaksu miinimum, töövõimetuspensionäride ja alaealiste soodustused ja puhkusereserv) jne arvutus
2. Automaatne tasu arvutus tööajatabelis sisestatud tööaja alusel
3. Automaatne võlanõuete mahaarvamine tasust
4. Pensioni II samba maksete arvutus
5. Ettevõtte põhiste tulemustasude, hüvitiste, soodustuste jne arvutusvalemite loomine
6. Pika perioodi tulemustasude massperiodiseerimine
7. Palgateatiste saatmine üksikule või kõigile töötajatele e-posti aadressile
10. SEPA tava- või mass palgamaksed panka
11. Palgakulude- ja maksete konteerimine määratud finants kulutunnuste lõikes pearaamatusse üksikute või summeeritud kannetena

Personal-Business-Central-business-software_Functionalities-8
Koolitused
Koolitused
1. Koolituskaardilt loodav ostudokumente.
2. Koolituse eri kululiikide arvestus ostudokumentide alusel
3. Koolituste sidumine ametikoha oskuse tasemega
4. Osalejate põhine tagasiside koolituskaardil
5. Ainepunktide lisamine
6. Koolituskulude jaotamine osalejatele
7. Töötaja kaardilt läbitud koolituste, seotud kulude, omandatud oskuste, ainepunktide jälgimine
Personal-Business-Central-business-software_Functionalities-9
Töötervishoid

Töötervishoid

1. Tervisekontrolli kaardi loomine Töötaja kaardilt automaatselt
2. Meeldetuletus järgmise tervisekontrolli aja kohta e-mailile
3. Tervisekontrolli otsus, nägemiskontrolli tulemus, tervisekontrolli kaardile
4. Tervisetõendi lisamine tervisekontrolli kaardile
5. Tööõnnetuste, kutsehaiguste haldus, töökeskkonna ja tööohutuse volinike haldus
6. Tervisekontrolli tulemuste kuvamine töötaja kaardil

Personal-Business-Central-business-software_Functionalities-10
Töötaja varad

Töötaja varad

1. Töötaja kasutusse antavate eri varade kategooriate loomine, s.h põhi- ja muude seadistatavate vara liikide (uksekaardid, sim kaardid, pangakaardid, väikevahendid jne) haldus ja ülevaade töötaja kaardilt
2. Microsoft Dynamics 365 Business Central põhivara kaardilt lisatava/muudetava vastutava isiku alusel automaatne muudatuste tegemine vastavates töötajate varades
3. Ringkäigulehel, üleandmise- ja vastuvõtmise aktil töötajate varade automaatne kuvamine

Personal-Business-Central-business-software_Functionalities-11
Haridus

Haridus
1. Töötajate hariduskäigu, koolide, erialade, õpingute staatuse, tunnistuste, diplomite info
2. Hariduse omandamisega seotud õppepuhkuste õiguse ja jäägi automaatne arvestus
3. Ettevõtte poolt töötaja õpingute toetuseks makstud summade automaatne kuvamine töötajate haridusandmetes

Personal-Business-Central-business-software_Functionalities-12
Oskused ja kogemused
Oskused ja kogemused
1. Kasutaja seadistatavad oskuste liigid ja omandatud ja nõutud oskuste tasemed, nende võrdlus
2. Eelneva töökogemuse info haldus
3. Oskuste lisamine automaatselt juhul kui töötaja on märgitud osalejaks vastava koolituse kaardil
4. Osalejate põhine tagasiside koolituskaardil
5. Ainepunktide lisamine
6. Koolituskulude jaotamine osalejatele
7. Töötaja kaardilt läbitud koolituste, seotud kulude, omandatud oskuste, ainepunktide jälgimine
Personal-Business-Central-business-software_Functionalities-13
Aruandlus

Aruandlus

1. Eelseadistatud palgaanalüüsid (koondpalgaleht, puhkusereserv, tasud kulukohtade lõike, jne) ja kasutaja poolt paindlikult ise seadistatavad palgaanalüüsid
2. Töötajate loend üle tarkvaras olevate erinevate ettevõtete
3. Lihtsalt filtreeritavad erinevad loendid ja ülevaated koos võimalusega saata andmed MS Excelisse
4. Tööajatabeli erinevad aruanded ja vaated

Personal-Business-Central-business-software_Functionalities-14
Riiklikud statistika- ja maksuaruanded

Riiklikud statistika- ja maksuaruanded

Statistikaaruanded
1. Palk ja tööjõud
2. Palgalõhe
3. Tööjõu liikuvus
4. Töötajate keskmine arv
5. Täiskasvanute koolitus
6. Töötasu struktuur
7. Töötülid (streigid ja töösulud)
8. Ametikohtade struktuur
9. FTE Aruanne

Riiklikud aruanded
1. TSD (Lisa1, Lisa2), EMTA’sse imporditav faili salvestamine
2. Riigieelarvest hüvitatavate tasude taotlus
3. Sotsiaalmaksu taotlus erijuhtudel.
4. Tõendid: Tulu – ja sotsiaalmaksu tõend, Töötuskindlustuse tõend
5. Vorm INF 14 , s.h xml kujul

Personal-Business-Central-business-software_Functionalities-15
Infovahetus riigiga

Infovahetus riigiga
1. Pensionikindlustuse automaatne päring ja info lisamine töötaja andmetesse
2. Töövõimetuslehtede päring ja puudumiste registreerimine ning info edastamine Haigekassale üle X-tee
3. Töötaja töösuhte alguse ja lõpu kuupäeva ning passiivsuse registreerimine TÖR-i üle X-tee.

Personal-Business-Central-business-software_Functionalities-16
GDPR
GDPR
1. Töötaja andmete vaatamise, muutmise, kustutamise logid
2. Töötajate andmete kustutuspakettide loomine
Personal-Business-Central-business-software_Functionalities-17
Iseteenindusportaal

Iseteenindusportaal
1. Töötajale temaga seotud info kuvamine (sh töötajaga seotud erinevad andmed süsteemis, pilt, varasemad ja planeeritud puudumised, puhkuste saldod, koolitused, tervisekontroll, varad, dokumendid)
2. Juhile tema alluvate puudumiste info kuvamine
3. Puhkuseavalduste kinnitusringid

Personal-Business-Central-business-software_Functionalities-18
Liidestused

Liidestused
1. Begin tööajaarvestustarkvara
2. StaffLogic
3. Somno                                                                                                                            

 

Taavi Sadam

Taavi Sadam

ärilahenduste ekspert

Tahad rohkem teada?

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down