<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Nuo 2019 metų sausio 1 d. įsigaliojęs TFAS 16 (angl. IFRS 16) palietė visas bendroves turinčias ilgalaikių sutartinių nuomos įsipareigojimų bei vykdančias apskaitą pagal IFRS.

Apskaitos vykdymas pagal IFRS gali bendrovėms sukurti papildomus iššūkius verslo procesams. Visų pirma, augant apskaitos reguliavimui, bendrovės yra priverstos rūpintis verslo valdymo sistemų suderinamumu su atskaitomybės standartais, tame tarpe su IFRS 16. Antra, verslo valdymo sistemų priderinimo prie IFRS 16 laikas yra ribotas. Trečia, veiklos efektyvumas – esminis klausimas – kaip įgyvendinti naujus reikalavimus su tuo pačiu personalo kiekiu ir toje pačioje verslo valdymo sistemoje (nenaudojant papildomų šaltinių – skaičiavimų Excel programose ir pan.).

Pagal IFRS 16, nuomininkai privalo apskaityti sutartinius nuomos įsipareigojimus kaip ilgalaikius įsipareigojimus, kai nuomos terminas yra ilgesnis negu dvylika mėnesių bei nuomos kaina per periodą viršija nustatytą ribą. Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal nuomos sutartį yra apskaičiuojami ir registruojami kaip grynoji esamoji vertė būsimųjų pinigų srautų, diskontuojant juos pagal sutartinę diskonto normą.

Bendrovės taip pat privalo apskaityti teisę naudotis turtu arba tiesiog turtą (angl. Right Of Use Asset), kuri taip pat yra apskaičiuojama kaip būsimųjų mokėjimų grynoji dabartinė vertė ir yra nudėvima per sutarties periodą.

Efektyvus būdas bendrovėms susitvarkyti su aukščiau išvardintais verslo procesų iššūkiais yra jų turimos verslo valdymo sistemos papildymas specialiai IFRS 16 standartui sukurtu sprendimu. Ypač naudinga turėti tokį sprendimą, kuris apimtų IFRS 16 sutarčių apskaitos valdymą, pradedant nuo sutarties pasirašymo, ilgalaikių įsipareigojimų, teisės naudotis turtu apskaičiavimo iki jos užbaigimo, pasibaigus nuomos terminui ar sutarčiai nutrūkus anksčiau laiko.

Verslo gaunama nauda

IFRS 16 įgyvendinimas užtikrina bendrovės skaidresnį finansinės informacijos atvaizdavimą akcininkams bei potencialiems investuotojams. Taip pat, įsidiegus specializuotą sprendimą užtikrinamos techninės priemonės šio standarto įgyvendinimui.

 

Įgyvendinkite IFRS 16 reikalavimus

Kilo minčių? Pasidalinkite!

Jums gali būti naudinga

Nuo 2019 metų sausio 1 d. įsigaliojo IFRS 16, lietuviškai dar vadinamas TFAS 16, standartas, pagal kurį nuomininkai privalo apskaityti sutartinius nuomos įsipareigojimus kaip ilgalaikius įsipareigojimus, kai nuomos terminas yra ilgesnis negu 12 mėnesių bei nuomos kaina per periodą viršija nustatytą ribą. Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal nuomos sutartį yra apskaičiuojami kaip grynoji esamoji vertė būsimųjų pinigų srautų, diskontuojant juos pagal sutartinę diskonto normą. Sutartinė nuomos kaina yra paskaidoma į dvi dedamąsias – vertės dengimą, kuris nuosekliai mažina registruotus ilgalaikius įsipareigojimus bei palūkanas, kurios yra apskaitomos į sąnaudas. Visus šiuos skaičiavimus galima atlikti excel programoje, tačiau įmonės turinčios daug nuomos sutarčių pačios labai gerai supranta, kad tokių skaičiavimų excel programoje ir apskaitos kiekvienos sutarties lygyje „nepaveš“. Tam reikia lankstaus ir specifiškai IFRS 16 standarto reikalavimus atitinkančio sprendimo. Tačiau ar tikrai specializuotas IFRS 16 sprendimas aktualus ir naudotinas tik didelėse įmonėse? Panagrinėkime specialiai IFRS 16 standartui sukurto sprendimo pranašumus, kurie tikėtina aktualūs visiems apskaitantiems ilgalaikius nuomos įsipareigojimus.
Iki 2019 metų pradžios bendrovės galėjo pačios pasirinkti kokį nuomos apskaitos būdą jos naudos, priklausomai nuo nuomos tipo (finansinis lizingas ar nuoma) bei nusistovėjusios apskaitos praktikos. 2019 sausio 1 dieną įsigaliojęs nuomos apskaitos standartas – IFRS 16, apibrėžė naujas nuomos apskaitos taisykles nepriklausomai nuo nuomos tipo. Nemažai daliai bendrovių teko susidurti su rimtu iššūkiu – per ganėtinai trumpą laiką prisiderinti prie naujo apskaitos standarto.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down