<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Kartlägg nuvarande affärsflöden och planera förbättringar med effektiv processkartläggning.

Alla affärssystemprojekt har en sak gemensamt – en önskan om att förbättra och effektivisera verksamhetens arbete. För att kunna konkretisera detta och skapa ett hållbart affärscase krävs en överskådlig modell både för hur vi arbetar idag och vad skillnaden blir med den nya lösningen. Med hjälp av smarta verktyg och fördefinierat material blir processmodellering ett snabbt och effektivt sätt att hitta och förverkliga förbättringsmöjligheter.

Detta är processmodellering

En fundamental del i arbetet med att utveckla affärsprocesser är att genuint förstå, analysera och inte minst kommunicera affärsflöden. Inom i stort sett varje utvecklingsprojekt är därför en av de första projektaktiviteterna att kartlägga våra kritiska affärsprocesser. Vikten av att genomföra en processkartläggning kan inte nog understrykas.

Det arbete som läggs ner i den initiala fasen av projektet för att tydliggöra eventuella oklarheter och få en samsyn på processmodellen återvinns med råge senare i projektet. Här bidrar processmodellen med en transparent bild som enkelt kan distribueras och förstås. Om processkartläggningen är bristfällig uppstår ofta grundläggande frågor senare i projektet om hur processen egentligen ser ut med eventuellt extra arbete som följd. Mervärde som skapas av processmodellering är:

  • Ökad förståelse för verksamheten och affärsprocesserna
  • Tydlig input och output
  • Tydliga roller och ansvar
  • Transparent bild av processflödet
  • Identifiera förbättringspotential

Vilket verktyg som väljs för att dokumentera processerna varierar från projekt till projekt bl a beroende på vilket verktyg man är van att arbeta med. Viktigt här är att få full acceptans från verksamheten för valt verktyg så att mottagaren tar ägande för det slutliga resultatet. Inte minst gäller det för att kunna underhålla dokumentationen kontinuerligt även efter avslutat projekt.

Best-practice modell

Inom iStone har vi valt att bl a arbeta med modelleringsverktyget ”2c8” där vi gjort ett paket med fördefinierade processer och aktiviteter för varje affärsprocess. Genom att ta utgångspunkt i en Best-practice lösning har vi en bra referenspunkt inför analysarbetet vilket ger en tydlighet både för konsult och för kund. Justeringar i modellen kan enkelt och snabbt göras löpande under pågående processgenomgång hos kund. Att modelleringen upplevs enkelt och att löpande kunna justera i modellen ger ofta ett ökat engagemang och ägandeskap för alla deltagare då det blir en mer levande workshop.

För att få en heltäckande processanalys är det lämpligt att komplettera den grafiska processbeskrivningen med en mer textbaserad och analyserande beskrivning. Det görs genom att strukturen som är gjord i processkartan exporteras till word-format och där kompletteras med mer utförlig text. Med tydlig referens mellan den grafiska kartan (http) och den mer textbaserade beskrivningen blir det en komplett leverans och beslutsunderlag från projektets designfas.

Processmodell med kvantitativ analys

Processmodellen kan även användas som stöd för t ex arbetsinstruktioner eller KPI-uppföljning med externa länkar (ref. dokument, BI-verktyg etc.). Här är det bara organisationens behov och ambitionsnivå som sätter gränserna. Att kombinera processmodellering med en mer kvantitativ processanalys ger ytterligare en dimension i processbeskrivningen. Detta ser vi som en mycket spännande kombination för att ta ytterligare ett steg framåt i arbetet med processutveckling.

Lär dig mer om verktyget 2c8

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

De flesta företag förstår vikten av att ha den senaste tekniken för att kunna möta morgondagens utmaningar. Undersökning gjord av Aberdeen Group bekräftar att 58 % av de främsta mellanstora organisationerna har implementerat den senaste versionen av ERP-programvaran. Undersökningen visar att företag som inte har en uppgraderad programvara kan gå miste om ny teknik som skulle kunna förbättra affärsverksamheten.
Om du befinner dig i utvärderingsfasen för en övergång till molnbaserad ERP, är du inte ensam. Detta kan nämligen ge de flesta företag stora fördelar i form av bättre stabilitet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. Du kommer också att möta utmanande risker, men med en bra implementeringsprocess är det möjligt att realisera fördelarna. Vi ger några tips till dig som funderar på att flytta till molnet.
När ett avtal är framtaget, reviderat i olika omgångar, förhandlat och signerat så ska det börja tillämpas. Men tyvärr sparas avtalet ofta ner i en filkatalog eller en pärm där det sedan lätt glöms bort.
I förra delen av denna bloggserie förklarade jag min syn på de utmaningar och möjligheter som finns inom avtalshantering. Den här gången har jag tittat närmare på processen kring att producera avtal.
Avsnitt 6 av Caset är ett specialavsnitt där vi tittar på vårt eget case runt hur vi har hanterat vår egen förflyttning till molnet. Vilka olika drivkrafter fanns att ta hänsyn till och vad är viktigast att tänka på? Och vad händer med IT-avdelningens uppdrag nu när allt fler tjänster flyttar ut i molnet och hamnar närmare verksamheten? 
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down