<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Kartlägg nuvarande affärsflöden och planera förbättringar med effektiv processkartläggning.

Alla affärssystemprojekt har en sak gemensamt – en önskan om att förbättra och effektivisera verksamhetens arbete. För att kunna konkretisera detta och skapa ett hållbart affärscase krävs en överskådlig modell både för hur vi arbetar idag och vad skillnaden blir med den nya lösningen. Med hjälp av smarta verktyg och fördefinierat material blir processmodellering ett snabbt och effektivt sätt att hitta och förverkliga förbättringsmöjligheter.

Detta är processmodellering

En fundamental del i arbetet med att utveckla affärsprocesser är att genuint förstå, analysera och inte minst kommunicera affärsflöden. Inom i stort sett varje utvecklingsprojekt är därför en av de första projektaktiviteterna att kartlägga våra kritiska affärsprocesser. Vikten av att genomföra en processkartläggning kan inte nog understrykas.

Det arbete som läggs ner i den initiala fasen av projektet för att tydliggöra eventuella oklarheter och få en samsyn på processmodellen återvinns med råge senare i projektet. Här bidrar processmodellen med en transparent bild som enkelt kan distribueras och förstås. Om processkartläggningen är bristfällig uppstår ofta grundläggande frågor senare i projektet om hur processen egentligen ser ut med eventuellt extra arbete som följd. Mervärde som skapas av processmodellering är:

  • Ökad förståelse för verksamheten och affärsprocesserna
  • Tydlig input och output
  • Tydliga roller och ansvar
  • Transparent bild av processflödet
  • Identifiera förbättringspotential

Vilket verktyg som väljs för att dokumentera processerna varierar från projekt till projekt bl a beroende på vilket verktyg man är van att arbeta med. Viktigt här är att få full acceptans från verksamheten för valt verktyg så att mottagaren tar ägande för det slutliga resultatet. Inte minst gäller det för att kunna underhålla dokumentationen kontinuerligt även efter avslutat projekt.

Best-practice modell

Inom iStone har vi valt att bl a arbeta med modelleringsverktyget ”2c8” där vi gjort ett paket med fördefinierade processer och aktiviteter för varje affärsprocess. Genom att ta utgångspunkt i en Best-practice lösning har vi en bra referenspunkt inför analysarbetet vilket ger en tydlighet både för konsult och för kund. Justeringar i modellen kan enkelt och snabbt göras löpande under pågående processgenomgång hos kund. Att modelleringen upplevs enkelt och att löpande kunna justera i modellen ger ofta ett ökat engagemang och ägandeskap för alla deltagare då det blir en mer levande workshop.

För att få en heltäckande processanalys är det lämpligt att komplettera den grafiska processbeskrivningen med en mer textbaserad och analyserande beskrivning. Det görs genom att strukturen som är gjord i processkartan exporteras till word-format och där kompletteras med mer utförlig text. Med tydlig referens mellan den grafiska kartan (http) och den mer textbaserade beskrivningen blir det en komplett leverans och beslutsunderlag från projektets designfas.

Processmodell med kvantitativ analys

Processmodellen kan även användas som stöd för t ex arbetsinstruktioner eller KPI-uppföljning med externa länkar (ref. dokument, BI-verktyg etc.). Här är det bara organisationens behov och ambitionsnivå som sätter gränserna. Att kombinera processmodellering med en mer kvantitativ processanalys ger ytterligare en dimension i processbeskrivningen. Detta ser vi som en mycket spännande kombination för att ta ytterligare ett steg framåt i arbetet med processutveckling.

Lär dig mer om verktyget 2c8

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

I förra veckan visade Microsoft sin road map för Dynamics AX och de bekräftade det man kunnat ana tidigare: den nya versionen kommer att få namnet Dynamics AX (utan versionsnummer). Uppgraderingar blir uppdateringar som kommer tätare och blir enklare att installera. 
Hur ser framtiden ut med nya Microsoft Dynamics AX? En reflektion av lösningsarkitekt Klas Åström nyss hemkommen från AX Tech Conference 2016.
När verksamheter nu digitaliseras i en allt snabbare takt behöver vi kunna modellera hela affären för att säkerställa att vi har rätt resurser på rätt ställe. Det går inte längre att göra en budget som bygger på kostnadsställe och konto och göra den en gång om året.
"Vad är?" är en bloggserie där vi så pedagogiskt vi kan reder ut de vanligaste begreppen vi slänger oss med inom IT-världen.
Snart är det dags för lanseringen av nya Dynamics AX. En ny modern klient som är helt webbaserad (HTML5) och medför ett verkligt mobilt gränssnitt med massor av moderna egenskaper
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down