<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

I förra blogg-inlägget introducerades konceptet Data Entities. Här fortsätter beskrivningen av komposita entiteter och verktyget Data Management.

Om Composite Entities

En Composite Entity är en form av entitet där man kombinerar flera ”enkla” entiteter (som måste ha relationer med varandra) i en sammansatt entitet. Ett exempel på detta är en kundorder med huvud och rader, en faktura med huvud/rader eller en leverantörskatalog. Användningsområdet för composite entities är i första hand asynkrona integrations-scenarios, inte synkrona OData-scenarios. Om man tar kundorder som exempel så är ju i första hand syftet att kunna ta emot orders via integration, inte att kunna ”titta” på kundorders i Excel eller Power BI.

Innan man skapar en Composite Entity måste man se till att de objekt som man tänker ta med i entiteten är skapade och att de har relationer mellan tabellerna uppsatta, dvs den entitet som innehåller rader måste ha en relation till huvudentiteten.

För att se strukturen på Data Entities (framför allt de Composita), gå till Data Management och Data Entities. Om man exempelvis tittar på entiteten ”Vendor Invoice” så ser man dels att den är av typen ”Composite Entity” (Sammansatt) och dels att alternativet att titta på ”Child Entities” (Underordnade) är tillgängligt.

ramso bloggbild 10.1.png

De Child-entities som ligger under ”Vendor Invoice” är:

ramso bloggbild 10.2.png

Data Management Workspace

Workspace för Data Management innehåller sex stycken ”tiles” till vänster, en lista över skapade Data Projects i mitten samt längst till höger en sammanställning av Job History.

ramso bloggbild 10.3.png

Genom att klicka på ”tile:n” för Data Entities får vi en lista över systemets samtliga entiteter, både de som levererats med D365FO standard och de egna som skapats. Listan över entiteter innehåller både det beskrivande namnet av entiteten, AOT-namnet för densamma, namnet på staging-tabellen samt uppgift om det är en Entity eller en Composite Entity.

Under Configure Datasource har man möjlighet att sätta upp egna import/export-format. Exempelvis kanske man vill skapa ett format som inte innehåller rubriker i importfilen. De flesta vanliga formaten följer dock med i standard D365FO.

Under Export respektive Import skapar man sina Data Project för import/export. Det är även här man har möjlighet att göra mappning mellan import/export-fil och staging-tabell. Om jag exempelvis vill exportera alla mina leverantörer så klickar jag på Export, skapar en export (till exempel i XML-format) baserat på entiteten ”Vendors”. För att köra själva exporten klickar jag på ”Export”.

ramso bloggbild 10.4.png

När jobbet är kört får jag en sammanställning på hur många leverantörer som har exporterats. Dessa ligger nu i ett blog storage och om jag vill ladda ned filen klickar jag på ”Download file”. Det som är intressant är också att min export av leverantörer har medfört att det finns ett sparat projekt som jag kan återanvända vid senare exporter.

Recurring integrations

Recurring integrations utgår från ett existerande Data Project. Med utgångspunkt från exempelvis exporten av leverantörer ovan kan man i samma Data Project sätta upp en ”recurrency”, dvs hur ofta och när som det automatiskt ska skapas export (eller import) av data. Default-läget för recurring integrations i D365FO är att man utgår från att ett externt system ”hämtar” data via REST Api. Detta innebär att alltså att varje export landar i en staging tabell och att det externa systemet behöver göra ett anrop för att ”tömma kön” (dequeue). D365FO tar emot anropet, svarar med en länk till var filerna kan laddas ned (som zip-fil) och inväntar sedan ett nytt anrop från anropande system som ska tala om att leveransen slutförts.

ramso bloggbild 10.5.png

Ovan beskriver en ”recurring integration” baserad på REST Api, men hur gör man då för att hantera filer/ftp? Svaret är att det inte finns något sätt att från Data Management sätta upp filhantering direkt. Däremot tillhandahåller Microsoft både ramverk och exempelkod för att åstadkomma detta genom en pre-processor som arbetar med filhantering och därefter kommunicerar mot D365FO via REST Api. Man kan tycka att detta är en brist eftersom det kommer att medföra extra arbeta om man skulle migrera en befintlig kund som har ett antal fil- och/eller MSMQ-baserade integrationer. Det kommer då inte räcka att endast mappa om integrationer mot nya Entiteter, utan man kommer också att behöva bygga wrappers för att återskapa fil/MSMS-interface.

Läs mer om Dynamics 365 for Operations i iStones bok som sammanfattar både nyheter för proffs och affärsanvändare. Boken kan du köpa online i valfri webb-bokhandel eller så kan du beställa den kostnadsfritt genom oss!

Beställ ditt kostnadsfria exemplar av boken här

Prenumerera på bloggen

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

För att inleda och etablera en grund för digital transformation på en marknad i ständig förändring måste organisationer kontinuerligt bli mer flexibla och använda sig av ny teknik för att kunna vara konkurrenskraftiga och särskilja sig från konkurrenterna.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell. 
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX - Data Analysis Expressions. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX - Data Analysis Expressions. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down