<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Vi har många års erfarenhet av IT-lösningar för skogsindustrin. Här är några nyckelfaktorer som vi tycker är viktiga när du ska välja ett nytt affärssystem eller uppgradera ditt befintliga.

Se till att affärssystemet har funktion för att hantera levande råvara

Den kanske största utmaningen inom skogsindustrin är att råvaran är ”levande” och får olika egenskaper beroende på förutsättningarna och därför lämpar sig till olika typer av industrier och vidareförädling. Råvarans användning, optimering och hantering är avgörande för lönsamheten. Här ger affärssystemet möjlighet att arbeta med attribut på en artikel för att kunna styra och planera på specifika egenskaper genom hela flödet från avverkning till förädling.

Integration mot SDC:s system Viol

Något som skiljer skogsindustrin från andra branscher är att råvaruaffärerna går i flera led från skogsägare till förbrukande industri och affärsmässigt är länkad genom kontraktskedjor som håller ihop parterna i de olika affärerna.

I Sverige finns ett centralt informationsnav – SDC (Skogsnäringens Informationsnav), som i Viol-systemet hanterar och förädlar information mellan de olika aktörerna i respektive affär. Detta gör branschen unik i sitt stora behov kring integrationslösningar.

Företagens integrationer mot SDC omfattar all väsentlig information från avverkning till inmätning hos mottagande industri som till exemepl avverkad, skotad, transporterad och inmätt kvantitet samt råvarans värde och transportkostnader. Det innebär exempelvis att lagersaldon och disponibla kvantiteter av råvaran uppdateras i realtid utifrån information som går ut via SDC.

Optimering av Supply Chain

Huvudprocesserna inom skogsindustrin är inköp, produktion och logistik där det tunga råvaruflödet planeras och exekveras. Även anläggnings- och utrustningsunderhåll är en central process för att säkerställa tillgänglig driftstid i de olika typerna av anläggningar, maskiner och fordon.

En av affärssystemens största fördelar är att alla processer är helintegrerade, det vill säga att de arbetar mot en och samma databas. Fördelarna är att alla aktörer och processer har tillgång till all information i realtid, vilket möjliggör samplanering mellan olika processer och verksamhetsenheter – till exempel mellan behovet av tillgänglig kapacitet och behovet av förebyggande underhåll.

Utgångspunkten är att maximera nyttan av den omfattande Supply Chain Management (SCM)-funktionalitet som finns i affärssystemet. Det är viktigt att man säkerställer enkla och effektiva arbetsprocesser genom att skapa rollbaserade användargränssnitt där behov, materialflöden och lagertillgångar visualiseras och planeras.

Undersök om det finns behov av att komplettera med avancerade verktyg för optimering av råvara och logistik

När kraven på att optimera utnyttjandet av exempelvis råvaror, trånga produktionsresurser, leveransförmåga och transportresurser inte täcks av affärssystemet, kan man komplettera med avancerade verktyg för optimering och planering. Det är en fördel om dessa verktyg är helintegrerade med affärssystemet och arbetar mot samma databas med fördefinierade API-er.

Hantera komplexa prisvillkor i affärssystemet

Prisvillkor och värdeberäkning av råvaran innehåller omfattande regelverk och hanteras i de flesta fall av SDC för parterna i virkesaffärerna. I respektive företags affärssystem kan priskalkyler byggas för den råvara som köps eller säljs och som senare ligger till grund prishantering hos SDC.

I affärssystemet kan produkterna som förädlas kostnadsberäknas utifrån ingående råvara, arbets- och processtid samt olika typer av gemensamma produktionskostnader. Affärssystemet erbjuder även modeller för att hantera prisvillkor på olika nivåer, till exempel listpris, produktattribut, kundspecifika priser och säsongs- och kampanjpriser inklusive olika bonus och provisionsmodeller.

Vill du veta mer om hur du optimerar ditt affärssystem för skogsbranschen? Kontakta oss så berättar vi mer!

Ämnen

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

De senaste åren har vi haft förmånen att arbeta med flertalet kunder i Skogsbranschen. Vi får därmed ofta frågor både om hur väl Dynamics fungerar funktionellt och hur Microsoft klarar av att möta de specifika processkrav som finns inom branschen.
Caset är en podcast om våra mest spännande kundprojekt. Just nu driver SDC (numera Biometria), Skogsnäringens informationsnav, ett av Sveriges mest intressanta IT-projekt: uppgraderingen till VIOL 3. Ett systembyte som krattar vägen för en modernisering av hela Sveriges samlade skogsnäring.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down