<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Hur affärsdata ger handlingsbara insikter

Företagsledare fattar ständigt proaktiva beslut för att bibehålla sina konkurrensfördelar. Full insyn och kontroll över företaget är grunden för att kunna fatta rätt beslut. Genom att systematiskt omvandla data till värdefulla insikter uppnås betydande förbättringar i verksamheten och bättre relationer till kunder och medarbetare vilket i sin tur säkerställer vinst. Skulle det inte vara fantastiskt att veta vad era kunder behöver och bygga nya affärstjänster, produkter och lösningar bara genom att använda befintlig data korrekt?

Förbättra kundupplevelsen

Förutse era kunders behov, tillhandahåll relevanta tjänster och produkter som uppfyller behoven och bygg en livslång relation baserat på de fakta som utvinns av er data.

guide

6 steg till att använda avancerad analys framgångsrikt 

Vilka är affärsfördelarna med avancerad dataanalys för din organisation? Hur implementeras maskininlärning och verktyg för artificiell intelligens för att få företaget att växa? Lär dig om Columbus sex steg för att nå framgång med dagens data- och analysframsteg. 

Läs mer

Våra data- och analystjänster

Strategi och rådgivning

Styr organisationen mot en datadriven kultur genom en robust data- och analysstrategi, en tydlig färdplan och rådgivning som täcker teknik, processer, användaradoption och organisation. 

Datahantering och styrning

Data är den viktigaste tillgången i er organisation och måste hanteras på ett säkert sätt, med rätt styrningsnivå för tillförlitlig information och insikter som gör att ni får maximal nytta av era datastrategier. 

Rapporter och analys

Gör det möjligt för affärsanvändare att fatta effektiva datadrivna beslut genom att demokratisera data och stödja detta med intuitiva instrumentpaneler för självbetjäning i att komma fram till actionable insights. 

Avancerad analys och AI

Upptäck ny tillväxtpotential och öka affärseffektiviteten och konkurrensfördelarna genom att använda kraftfulla historiska data. Förutse resultat och trender och fastställ åtgärder med hjälp av AI och maskininlärningstekniker.

Modern dataplattform

Bygg skalbara och framtidssäkrade dataplattformar anpassade för att tillgodose era nuvarande och framtida behov. Stöd nästa generations verktyg för affärsinformation, data och analytiska framsteg för stordriftsfördelar. 

Användaradoption

Se till att målen för data- och analysinitiativ uppnås genom att utbilda och få med er viktiga nyckelpersoner och andra berörda. Skapa ett dataorienterat tankesätt inom hela organisationen genom att öka kunskaperna om data.

Vad vi bidrar med

I varje samarbete och åtagande utformar vi en strategi, implementerar och bygger livslånga relationer med våra kunder då vi tar fram helhetslösningar för dataanalys och kontinuerlig support dygnet runt. Vi bidrar med ett unikt perspektiv, beprövade processer, tekniker och över fjorton års erfarenhet av kunder från ett flertal branscher där vi bidragit till att skapa enorma affärsmässiga värden. Våra affärsmässiga och tekniska kunskaper i kombination med datastrategier gör att ni kan driva tillväxt i er organisation och få konkurrensfördelar på marknaden.
Vi hjälper er att skapa en datadriven kultur i  organisationen genom våra specialiserade program för användaradoption. När era användare har införlivat er vision beträffande data och analys kan ni driva initiativ för att omvandla er ursprungliga affärsverksamhet, genomföra processförbättringar och till och med skapa nya affärsmodeller.

Marcus Olivelund

Marcus Olivelund

Vill du veta mer?

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down